Find Player
Enjoying the stats? Go Premium
Get LIVE tracking of this data in match with our Rainbow 6 Desktop App. Check it out!

Played With Recently

Player Name
Sessions Together RP Season K/D Season Win % Last Session
Kimba.
25 0 1.28 62% Nov 18
VHRK.444
14 0 1.30 69% Oct 15
Neony.AsY
9 0 1.14 61% Oct 21
Jagzyyyyyyyyyyy
8 0 1.11 63% Nov 19
KANDYCUSHY
8 0 1.43 64% Nov 23
Ahstma
8 0 1.06 59% Oct 10
Archery.
7 0 1.43 72% Dec 02
ag.Rebels
7 0 1.14 63% Oct 15
Rozei.
6 0 1.16 61% Nov 13
Jukez.-
6 0 1.08 56% Nov 22
Tedy.AsY
6 0 1.12 54% Oct 21
Merieux
5 0 1.19 50% Nov 18
Pertfawn
5 0 1.19 48% Oct 15
GraveDiggerRoky
5 0 1.31 66% Nov 05
Nearly..
5 0 1.43 64% Nov 07
dkf-
4 0 1.24 48% Oct 08
Guard095.
4 0 1.05 57% Nov 19
O0O00OO000O0O
4 4,558 0.85 53% Nov 18
Polo-.
4 0 1.15 61% Nov 18
KayoMain
4 0 1.41 60% Nov 05
Hundy.Sticks
4 4,652 1.13 57% Oct 15
x9tynx
4 0 0.87 55% Nov 24
Envyy.-.
4 0 1.15 65% Nov 20
Yunzi1
3 0 1.43 73% Nov 19
polandplayer04
3 0 0.90 67% Oct 22
Raqed.
3 0 1.45 57% Nov 20
Hiroshima_-_
3 0 1.18 67% Nov 20
Ketarl.
3 0 0.95 53% Nov 20
t1so.
3 0 0.94 56% Nov 07
SANT1..
2 0 1.20 56% Nov 06
TomHates
2 0 1.54 64% Nov 06
iK0xe.BJAYS
2 0 1.06 74% Nov 06
IIlIlIlIIlIll
2 0 1.77 85% Nov 19
Ddot.VIVID
2 0 1.29 67% Nov 19
poebIi
2 0 1.10 40% Nov 07
GUNKIGRANEN
2 0 1.09 49% Nov 19
aki-
2 0 1.43 57% Nov 19
StuIe.
2 0 1.18 53% Oct 05
Kimbazou
2 0 1.20 42% Oct 21
Fckas
2 0 1.53 60% Oct 08
MALMBERG.
2 0 1.38 25% Oct 14
OuZii-
2 0 1.07 52% Nov 07
Jxmxz
2 0 1.06 69% Nov 06
MaxyNPC
2 0 1.19 47% Nov 06
Faint
2 0 1.19 61% Dec 02
sa9my.92
2 0 1.20 66% Nov 20
WHYISEZSOEZ
2 0 1.07 60% Nov 20
tiatmooo.VUB
2 0 0.90 45% Nov 20
Den.Ambush
2 0 1.07 49% Oct 07
Nia
2 0 1.07 54% Nov 20
gbw.LCND
2 0 0.93 41% Nov 20
SpiderChicken69
2 0 1.00 43% Nov 13
Cxde002
2 3,658 1.09 52% Oct 06
Ambitious-.
2 0 1.30 70% Nov 11
zLaDouille
2 0 1.35 59% Nov 20
LOULOUUUUUUUUU
1 0 0.99 64% Nov 13
Chez.V2
1 0 0.97 37% Nov 23
RiveI
1 0 1.20 48% Nov 23
Riinnn
1 0 1.13 58% Nov 23
Frostyyyyyy
1 0 0.64 46% Nov 18
bbySharKK.NdGG
1 0 1.10 58% Nov 18
SHA77E.Heroic
1 0 1.17 57% Nov 18
Bsaint
1 0 1.37 69% Nov 18
Nikita999_
1 3,790 1.29 58% Nov 22
Facil
1 0 1.03 63% Nov 19
G00fy.-
1 0 0.69 52% Nov 19
coinfarmernade
1 0 1.43 54% Oct 05
ANJ.KVM
1 0 1.22 59% Oct 06
Zarok.LG
1 0 1.11 63% Oct 08
Raqed.WTZ
1 0 1.58 72% Oct 08
Splliz.WTZ
1 0 1.30 68% Oct 08
Ramotov
1 0 1.50 60% Oct 15
StuIe.-
1 0 1.07 45% Oct 17
Nuxos.RVMS
1 0 1.20 53% Dec 03
I21l
1 0 1.28 64% Oct 04
tre1ko
1 0 1.54 75% Oct 22
peerly-
1 0 1.18 57% Nov 07
Cobra.-
1 0 1.27 56% Oct 08
Jaksu.MNMa
1 0 1.49 76% Oct 04
Ju1-
1 0 1.40 54% Dec 02
Ite.
1 0 1.60 80% Dec 02
Pim.VUB
1 0 1.17 62% Nov 09
Chickzn.CuE
1 0 1.19 62% Oct 09
Snyxo_
1 0 1.03 52% Nov 20
tomii...
1 0 1.16 57% Nov 20
DjaabZ
1 0 1.18 46% Nov 20
Gabry-.
1 0 1.21 53% Nov 07
Get the app and more!
Get it on Google Play