Find Player
Enjoying the stats? Go Premium
Please note PC teammates tracking has been active since December 29th, 2021, console tracking started on June 13th, 2022. The data shown on this page is only relevant to the last 120 days.

Played With Recently

Player Name
Sessions Together RP Season K/D Season Win % Last Session
SwipMoon
106 0 2.65 90% Dec 05
Popek-AIibaba
75 0 2.04 89% Nov 29
otrj1
21 0 1.57 92% Nov 12
Sasxke37
20 0 2.02 78% Nov 22
oYuzzo
19 0 1.95 85% Nov 30
HogggRIIIDDAAHH
19 0 1.46 69% Nov 17
PokedByMe_
17 0 1.81 87% Dec 01
CromicaI
16 0 1.39 63% Nov 29
QuxENTROPY
15 0 1.17 82% Nov 16
Exwcys
15 0 1.48 71% Nov 22
Henxn
15 0 1.77 89% Nov 14
sLwGunner
11 0 1.64 84% Nov 16
X_X_XT3NTACI00N
11 0 1.19 78% Nov 30
cCryptii
11 0 1.28 83% Nov 29
leWanhedaSenju
10 7,381 1.20 80% Nov 11
YungeenEzi
10 0 1.58 82% Oct 27
ShotKillerLeBoss
7 0 0.71 15% Nov 14
SantosCFS
6 0 1.51 78% Nov 05
twosens
6 0 2.76 64% Dec 03
oMattii17
5 0 1.87 72% Nov 08
Goatnax-
5 0 0.73 47% Nov 02
KxnzyyXV
5 0 1.42 76% Nov 19
Jxrdy--YT
5 0 1.28 69% Oct 16
jba8107
5 0 1.67 78% Nov 17
IRxnnz
5 0 1.33 72% Nov 26
Tjimba
4 0 1.79 68% Oct 27
HadesRDMP
4 0 1.32 58% Nov 10
Haarrvv
4 0 1.38 88% Nov 30
vShishii
3 0 1.33 79% Nov 08
Canify_
3 0 1.20 55% Nov 09
PeterPanEU
3 0 0.71 100% Oct 15
hoikevinboy87
3 0 1.03 37% Oct 21
KidRyxn
3 0 1.28 64% Oct 21
KidLxcas
3 0 1.32 70% Oct 27
AskKillyy
3 0 1.21 81% Nov 14
qnsho
3 0 1.09 51% Oct 10
lKxnpachi
3 0 0.92 60% Oct 11
lMiisty
3 0 1.19 62% Nov 17
Sxnzoo
3 0 1.60 77% Nov 05
NeverPositiv
3 0 1.34 76% Nov 29
DuliskaLNG
3 0 0.97 54% Nov 13
BermudahYT
3 0 1.52 62% Nov 17
KorjxOT
3 0 1.26 68% Nov 05
lLennoxI
2 0 1.39 75% Nov 19
JensImBenz-
2 0 1.42 54% Nov 08
NEU-citizen
2 0 1.18 62% Oct 15
EnjoyYourLifeGEN
2 0 1.15 54% Nov 02
GilifMvG
2 0 1.26 72% Oct 15
xKaaiizer_
2 0 1.50 86% Nov 16
Tetraites67
2 0 0.94 57% Dec 03
AustinDifferent
2 0 1.84 53% Oct 10
Krzxvwn
2 0 1.16 53% Oct 11
HolySuomi
2 0 1.37 78% Dec 01
FARMERBXRT
2 0 1.30 63% Dec 01
FeiYuching
2 0 1.47 59% Dec 01
xlead67
2 0 1.14 45% Nov 03
INyzulaa
2 0 1.33 68% Nov 05
xMattiii7
2 0 1.48 80% Nov 14
AyoItsCloe
2 0 1.21 63% Nov 14
squiIibrato
2 0 0.86 48% Nov 14
Preceptorr
2 0 1.11 53% Nov 19
MoVPN
2 0 1.32 63% Nov 29
DaijoGoDu
2 0 1.68 84% Oct 31
Saigon27
2 0 1.48 61% Oct 31
lMoraal
2 0 1.79 76% Nov 26
FreezePENER
2 0 1.19 62% Oct 27
ISosooow
2 0 1.23 64% Nov 05
lVersa-
2 0 1.45 72% Nov 05
RealTiro
1 0 1.09 72% Oct 25
QuaveryTM
1 0 0.69 67% Oct 25
Restroyy
1 0 1.15 78% Oct 25
Korinakopf-
1 0 1.39 52% Oct 13
cappari
1 0 1.47 75% Nov 08
lDianaa
1 0 0.86 44% Nov 08
ISmashVOTUM
1 0 1.28 61% Oct 06
FamouSkiIIs
1 0 1.15 71% Oct 06
ShxnksVOTUM
1 0 1.24 71% Oct 06
HotspurMvG
1 0 1.45 69% Oct 06
Jacoow
1 0 1.55 72% Oct 16
HolySedoy
1 0 0.92 0% Dec 03
SLEDRS
1 0 1.87 69% Dec 03
IDinissy-
1 5,106 1.12 58% Dec 03
GhxstTopG
1 0 1.58 83% Dec 03
conskiTM
1 0 0.89 72% Nov 02
MassiveHogMM
1 0 0.87 47% Nov 02
MoeBeTrippen
1 0 1.11 58% Oct 15
IRequee
1 0 1.39 87% Oct 15
vRubxn77
1 0 1.16 53% Nov 16
zBurn-it-Down-
1 0 1.33 51% Oct 19
IWestSideTom
1 0 1.94 59% Nov 21
Stinkbob187
1 0 1.27 79% Oct 23
lPxnzer
1 0 1.34 87% Oct 23
Lk-Crxcked-_
1 4,116 1.20 60% Oct 10
Nyash_Brown
1 0 0.00 0% Oct 10
GxtenSenju
1 0 1.20 67% Oct 25
zUnforzebi
1 4,549 1.23 54% Nov 01
vPurrpe
1 5,768 1.60 70% Nov 05
Somalikamisama
1 0 1.78 57% Nov 07
SkiddiCLOUD
1 0 1.26 64% Nov 07
SooLKiinng
1 0 1.54 87% Nov 09
IVascoLaO
1 0 1.03 61% Nov 12
Seyjt
1 0 1.21 62% Nov 12
lkzzoNoMercy
1 0 1.03 54% Nov 14
t8merr
1 0 1.44 55% Nov 14
yBriight
1 0 1.18 72% Nov 18
NwxXII
1 0 1.37 46% Nov 29
Eddjie
1 0 1.86 81% Nov 07
xKuroroo
1 0 1.44 63% Nov 16
PrimeChico
1 0 1.35 57% Nov 04
wshOzi
1 4,973 1.09 56% Nov 13
iX-Tekk
1 0 1.11 70% Oct 10
xKaytoo
1 0 1.50 88% Oct 26
cronuszyWD
1 6,076 1.41 66% Oct 26
KrystekPENER
1 0 1.41 60% Oct 27
pxnkus
1 0 2.26 55% Oct 21
doct0r_J791
1 0 1.20 70% Nov 05
hitman_JDA
1 0 1.62 71% Nov 05
NazaBully
1 0 0.92 50% Nov 03
xRogora
1 0 1.64 88% Nov 03
ayGIocks
1 0 1.11 49% Nov 20
Examifyy
1 0 1.16 61% Nov 20
xCr4zY-IlI
1 0 1.15 67% Nov 30
Mayurii7
1 5,003 1.44 66% Oct 29
JxstMS
1 0 1.76 88% Oct 26
lErnii_
1 0 1.35 71% Nov 05
TETIK09
1 0 1.06 47% Oct 22
ShpryVL
1 0 1.61 65% Oct 22
eL_3XcAc0r0_
1 0 1.83 0% Oct 22
Clapyn-Btw
1 0 1.02 45% Oct 22
Get the app and more!
Get it on Google Play