Find Player
Enjoying the stats? Go Premium
Please note PC teammates tracking has been active since December 29th, 2021, console tracking started on June 13th, 2022. The data shown on this page is only relevant to the last 120 days.

Played With Recently

Player Name
Sessions Together RP Season K/D Season Win % Last Session
Cjxnes-
11 0 0.76 53% Nov 07
Fireyoungblood
8 0 1.41 54% Nov 12
EighthsForThirty
8 0 1.14 55% Dec 01
antique-fly47
8 0 0.96 50% Oct 11
hxrtless-_-XIM
8 0 0.88 52% Nov 06
lightskjn
6 0 1.19 50% Oct 20
FaxxWRLD
6 0 1.20 55% Nov 05
Krxbur-
6 0 1.32 60% Nov 05
MikesDebut
5 0 1.02 59% Nov 14
SlideForJones
5 0 1.42 62% Oct 13
Dragg-_-stars24
5 0 1.39 52% Nov 07
its_MagsClip
5 0 0.79 44% Nov 10
Iibrated
4 0 1.26 62% Nov 07
Reenactment-
4 0 1.27 50% Nov 23
G59HxnC
4 0 1.24 55% Nov 12
Iostcases
3 0 1.44 46% Nov 12
NoHaxJustZeRo
3 0 1.75 33% Nov 12
jussD76
3 0 0.93 49% Nov 04
WKA_xLeGeNDzZ-
3 0 1.10 57% Oct 13
xMidnight_Wolf38
3 0 0.77 54% Oct 17
sugarhilldino
3 0 1.25 59% Nov 23
PreyForMyAim
3 0 1.21 65% Nov 23
FIjckerr
3 0 1.27 55% Oct 05
farmerman1802
3 0 0.28 100% Nov 07
VOutsidersV
3 0 1.00 50% Nov 07
Xtxcylol
3 0 1.80 62% Oct 19
HyPe_Potato-_-
3 0 1.12 56% Nov 06
yGljzzy
2 0 1.00 49% Nov 07
bjIIyy
2 0 1.20 54% Nov 07
FeeIstar
2 0 1.13 49% Nov 12
W7KYR
2 0 0.83 40% Nov 12
i9rxj
2 0 1.15 64% Nov 12
HyperGunnii
2 0 0.74 48% Oct 06
og_sxoobyy
2 0 1.08 48% Oct 20
White-Khocolate
2 0 0.89 44% Oct 13
Iurqss
2 0 1.18 51% Oct 13
zBless1on1
2 0 1.21 57% Oct 13
nike_boy3556
2 0 1.28 69% Oct 06
osierosier
2 0 0.96 51% Oct 20
Bazzulia
2 0 1.04 45% Dec 01
SheLoves_CCP
2 0 1.03 50% Nov 12
Lunatticzz
2 0 0.50 50% Oct 22
BruneauSlangin
2 0 1.14 62% Oct 22
MitzuSlangin
2 0 1.34 78% Oct 22
Specialie
2 0 1.07 45% Oct 09
ybEpi
2 0 1.20 58% Oct 09
huodie
2 4,440 1.08 54% Oct 09
Savedrako2
1 0 1.04 33% Nov 07
AndysTerm
1 0 1.39 57% Nov 07
ReaIVivid
1 0 1.37 85% Nov 07
HimlaidExpert
1 0 1.74 83% Nov 07
Rquan-_-
1 0 1.89 59% Nov 07
Douuuyyyyyyyyyy
1 0 1.72 71% Nov 07
Fistuhh
1 0 1.03 31% Nov 07
JAPANESESHAN
1 0 1.54 73% Nov 12
YuraGame_-
1 0 1.22 63% Nov 12
ThaiK9-
1 0 0.99 48% Nov 12
shhBIaze
1 0 0.99 51% Nov 12
sloppytopnick
1 0 1.31 57% Nov 12
capricefrom88
1 0 1.32 44% Oct 06
jL7daboca
1 2,772 0.89 49% Nov 05
Gxnz-_-Skilz
1 0 1.04 49% Nov 05
sxydey
1 0 0.96 49% Nov 05
Lispyzombie
1 0 1.51 54% Oct 13
SniperSnoozer
1 0 1.76 69% Oct 13
notchaeyoung__
1 0 1.09 45% Oct 16
OxtGxnned
1 3,789 1.26 51% Oct 16
Dhyzxi
1 0 1.38 33% Oct 11
xQueenCityB
1 0 0.80 35% Oct 17
beIoadrK
1 0 0.94 33% Oct 18
xHeuf
1 0 2.10 100% Dec 01
eIchiIe
1 0 2.31 82% Nov 04
qwaci-
1 0 0.92 50% Nov 04
temp-292103
1 0 1.15 56% Nov 04
DesireFrenzie
1 0 0.84 48% Nov 07
RMurdaaa
1 0 1.06 50% Nov 07
PengussyK
1 0 0.91 47% Nov 12
Blessedlce
1 0 0.94 49% Nov 23
BlessedRott
1 0 0.95 52% Nov 23
iiTzAroma
1 0 0.99 49% Nov 23
Godstherz
1 0 1.10 64% Nov 23
El-Sosas
1 0 1.32 63% Oct 22
mytolerance
1 0 1.01 62% Oct 22
oxyfiy
1 0 1.95 64% Nov 14
WORLDSTARcharla
1 0 0.98 50% Nov 14
gnAdub
1 0 1.29 55% Nov 14
oGnarGnar
1 0 1.07 51% Nov 05
purjtyy
1 0 1.52 59% Oct 13
lmArabLoI
1 0 0.97 46% Oct 09
GinoR4C
1 0 1.26 64% Oct 06
Gixkv
1 0 0.96 41% Oct 06
SippnHi-C
1 0 1.36 52% Oct 06
purplepanda6703
1 4,132 1.49 63% Oct 11
lemmuhj
1 0 1.19 38% Oct 11
Hiakue
1 0 1.25 57% Oct 11
P-K-A-T-A
1 0 0.98 48% Oct 06
Killer_Sqaud_614
1 0 0.98 47% Oct 06
vspexc-GNS
1 0 1.01 48% Nov 05
copycatDUDE1
1 0 1.56 50% Nov 05
MnkNeverTht
1 0 0.75 100% Nov 05
TheyEnvyTyy
1 0 1.31 50% Nov 05
DeathRituals--
1 0 1.45 51% Nov 05
doggishdude420
1 0 1.22 51% Nov 05
bright-lamp7
1 0 1.18 55% Nov 12
GreatPeek
1 0 0.17 0% Nov 12
ThraxxKiddd
1 0 1.58 51% Oct 22
WrldSlangin
1 0 1.36 54% Nov 23
OOPS-IM-PLAT
1 0 0.75 33% Nov 06
Josxqh
1 5,172 1.23 68% Oct 13
Arvux-
1 0 1.44 74% Oct 13
bruhiana
1 0 1.23 67% Oct 13
vahhly
1 0 1.17 51% Oct 13
sadswifee
1 0 0.00 0% Nov 21
xxKeysi
1 0 1.00 48% Oct 07
lurqkjn
1 0 1.64 63% Oct 07
Get the app and more!
Get it on Google Play