Find Player
Enjoying the stats? Go Premium
Please note PC teammates tracking has been active since December 29th, 2021, console tracking started on June 13th, 2022. The data shown on this page is only relevant to the last 120 days.

Played With Recently

Player Name
Sessions Together RP Season K/D Season Win % Last Session
llIlI102
12 0 1.68 72% Nov 21
VassyyyENTROPY
11 0 1.40 81% Nov 19
HaciENTROPY
10 0 1.65 88% Nov 21
BlackVOTUM
8 0 1.50 81% Nov 20
RxmbooENTROPY
7 0 1.34 65% Nov 03
EusebioENTROPY
7 0 1.59 84% Dec 04
QuxENTROPY
7 0 1.17 82% Nov 13
QuaveryTM
6 0 0.69 67% Oct 27
NxstyENTROPY
4 0 1.90 88% Dec 04
KoaIaENTROPY
3 0 1.60 80% Dec 04
JxstMS
3 0 1.77 88% Oct 27
FiveEMPIRE
3 0 1.01 57% Nov 19
furkan2023
3 0 1.19 44% Nov 01
BergiENTROPY
2 0 1.31 58% Nov 21
aflaENTROPY
2 0 1.53 83% Dec 04
OMT-Nova
2 0 1.42 65% Oct 27
ZoeIBIZA
2 0 1.47 69% Oct 20
Mrznju
2 0 1.38 74% Oct 20
WeedyMvG
2 0 1.35 78% Nov 01
XeloMvG
2 0 1.39 64% Nov 01
RaVssEWAVE
2 0 1.40 71% Nov 20
EozENTROPY
2 0 0.77 58% Oct 06
Vznxiq
2 0 0.67 0% Nov 01
qltxchi-
2 0 1.51 54% Nov 01
killerdede22
2 0 0.79 38% Oct 10
yFrxnky
1 0 0.93 45% Nov 13
WiIlTM
1 0 1.28 70% Oct 10
conskiTM
1 0 0.89 72% Oct 10
lPxnzer
1 0 1.34 87% Nov 04
xYsjn-
1 0 1.20 47% Oct 20
iAmAsrael
1 0 0.86 49% Nov 11
Stinkbob187
1 0 1.27 79% Oct 10
RizRazEWAVE
1 0 1.49 70% Nov 01
DipsyEWAVE
1 0 1.04 68% Nov 01
DakuriEWAVE
1 0 0.99 62% Nov 01
classicLara
1 4,283 0.90 56% Oct 06
FeiYuching
1 0 1.49 59% Oct 06
ohhYumeko
1 0 1.08 45% Oct 06
Kdvraketti
1 0 1.35 54% Oct 06
YopDinero
1 0 2.08 53% Oct 06
lMxvment
1 0 1.71 65% Nov 05
DerBesteKaraa
1 5,471 0.98 62% Nov 05
PhxntomPENTA
1 0 1.41 74% Nov 05
Wongy_xD
1 0 1.37 54% Nov 05
vEIjeI7k
1 0 1.21 51% Nov 05
NoLegix
1 0 0.67 75% Nov 05
NoSneaX
1 0 1.47 45% Nov 05
KayraThaEternity
1 0 1.01 59% Nov 20
Unicorn_Glamour
1 0 1.58 50% Nov 02
VitoCanBP
1 0 0.25 50% Nov 02
Benjoo59
1 0 0.73 61% Nov 02
Get the app and more!
Get it on Google Play